Transport ponadgabarytowy co to jest
Transport ponadgabarytowy – co to jest?
28 grudnia 2019
Jak Brexit może wpłynąć na branżę transportową w Polsce
Jak Brexit może wpłynąć na branżę transportową w Polsce?
18 stycznia 2020
Spedycja towarów ubezpieczenie

Spedycja towarów ubezpieczenie

Ubezpieczenie w branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej jest bardzo istotne. To właśnie w tych sektorach bardzo często pojawia się ryzyko niedotrzymania umów, uszkodzenia czy kradzieży ładunków, ale również stosowanych do tego celu środków transportu i narzędzi stosowanych w związku z przewozem.

Towary mogą być transportowane różnymi trasami. Przewóz może odbywać się z wykorzystaniem samochodów, czyli jako transport drogowy, lecz może on również mieć miejsce jako transport kolejowy, lotniczy czy morski lub rzeczny.

Zadaniem firm spedycyjnych jest odpowiednia organizacja procesów transportowych tak, aby mogły one odbyć się sprawnie, szybko, a także w przystępnych cenach. Bardzo istotne jest również właściwe zabezpieczenie towarów przeznczonych do transportu.

Aby ochronić się przed nieprzewidzianymi sytuacjami, spedytorzy oraz firmy transportowe wykupują odpowiednie ubezpieczenia. Głównym typem polisy, jaka stosowana jest w spedycji, jest ubezpieczenie OCS. Co warto o nim wiedzieć?

Ubezpieczenie OCS – co to jest?

Ubezpieczeniem OCS nazywa się ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. To specjalny rodzaj ubezpieczenia cywilnego, które przeznaczone jest dla firm zajmujących się spedycją towarów zarówno na terenie Polski, jak również innych krajach za granicą.

Głównym przedmiotem ubezpieczenia tego typu jest odpowiedzialność cywilna spedytora w stosunku do zleceniodawcy, czyli klienta, a także do osób trzecich.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OCS może być wypłacone w przypadkach:

 • niewykonania usług spedycyjnych
 • niewłaściwego wykonania usług spedycyjnych

Dotyczy ono zatem realizacji usług spedycyjnych, które świadczone są na bazie umów spedycyjnych zawartych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Warto zatem pamiętać o tym, że ubezpieczenie OCS dotyczy tylko odpowiedzialności cywilnej spedytora, dlatego też nie będzie ono pokrywało wszelkiego rodzaju strat pojawiających się w procesie spedycji towarów.

Przedmiot ubezpieczenia OCS

Ubezpieczenie OCS stanowi ochronę dla spedytora wtedy, gdy dojdzie do określonych błędów czy zaniechań, jakie mogą pojawić się w związku z realizowanymi przez niego czynnościami.

Zakres ubezpieczenia OCS jest w większości przypadków stały, niemniej jednak ubezpieczyciele mogą zaproponować także dodatkową ochronę, która pozwala spedytorom na uzyskanie jeszcze szerszego wsparcia w przypadku pojawienia się niespodziewanych zdarzeń.

Główny zakres ubezpieczenia OCS:

 • zawieranie umowy o przewóz
 • tworzenie dokumentów przewozowych
 • sporządzanie instrukcji wysyłkowych
 • załadunek i rozładunek przesyłek
 • kontrola przesyłek
 • znakowanie przesyłek
 • pakowanie i przepakowywanie
 • magazynowanie przesyłek
 • zgłaszanie przesyłek do odprawy celnej

Dodatkowo, ubezpieczenie OCS może także obejmować szkody oraz kradzieże dotyczące posiadanych przez spedytora towarów.

Warto również zaznaczyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaproponować ubezpieczenia, które włączają szkody, które powstają na skutek rażącego niedbalstwa firmy spedycyjnej. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy doszło do powstania umyślnych szkód, naruszenia przepisów prawa ruchu drogowego, utarty ładunku klienta, nieodpowiedniego wykorzystania dokumentacji.

W takich właśnie sytuacja klient firmy spedycyjnej może wnieść sprawę do sądu. Odpowiednie ubezpieczenie może wtedy pokryć koszty dotyczące obrony prawnej.

Dokładne informacje można znaleźć w OWU

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to główny dokument, który reguluje zakres polis ubezpieczeniowych. Jest on wystawiany również w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora.

Przed wykupieniem odpowiedniej polisy ubezpieczeniowe typu OCS spedytor powinien dokładnie zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w OWU. Można znaleźć w nim między innymi zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia, czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Jako że ubezpieczenia OCS znacznie różnią się pomiędzy sobą, spedytor powinien zapoznać się z warunkami umów, aby dobrać taką, która będzie mogła zapewnić mu właściwy stopień ochrony.

Dodatkowe ubezpieczenia w transporcie i spedycji

W transporcie oraz w spedycji stosowane są także innego rodzaju ubezpieczenia poza opisanym powyżej ubezpieczeniem OCS.

Warto wskazać tutaj przede wszystkim na ubezpieczenia cargo, które przeznaczone są dla klientów firm transportowych, a także na ubezpieczenia komunikacyjne, które zabezpieczają flotę firmową, czy ubezpieczenie zapłaty długu celnego.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenia cargo stanowią dodatkowe zabezpieczenie dla przewożonego towaru na czas jego transportu od nadawcy do odbiorcy. Zapewnia ono dodatkowe wsparcie w momencie pojawienia się uszkodzenia towaru, jego zagubienia czy kradzieży. Również pozwala na uzyskanie odszkodowania, gdy dojdzie do pojawienia się opóźnień w dostawie.

Ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne to z kolei szeroka gama polis, do których zalicza się obowiązkowa polisa OC, a także polisy dodatkowe, na przykład AC, Assistance, NNW.

Ubezpieczenie zapłaty długu celnego

Polisa przeznaczona dla importerów, która pozwala na pokrycie kosztów związanych ze zobowiązaniami celno-podatkowymi w stosunku do izby celnej.