Co zrobić, gdy widzimy wypadek cysterny z niewiadomym ładunkiem?

Za co ITD może ukarać kierowcę
Za co ITD może ukarać kierowcę?
18 marca 2020
Kobieta kierowca ciężarówki
Kobieta – kierowca ciężarówki
8 kwietnia 2020
Co zrobić gdy widzimy wypadek cysterny z niewiadomym ładunkiem

Co zrobić gdy widzimy wypadek cysterny z niewiadomym ładunkiem

Po polskich drogach każdego dnia porusza się wiele samochodów wożących różne ładunki. Wśród nich znajdują się także pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne według przepisów ADR, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka oraz dla środowiska naturalnego.

Poza standardowymi, niestwarzającymi zagrożeń ładunkami przewożone są również ładunki określane jako niebezpieczne. Zaliczane są do nich między innymi ładunki o trujące, żrące, o podwyższonym ryzyku zapłonu. Przewóz tego typu ładunków odbywa się przede wszystkim w oparciu o tak zwaną konwencję ADR.

Czym dokładnie są ładunki niebezpieczne ADR? W jaki sposób można je rozpoznać? Co należy zrobić w sytuacji, gdy zauważamy wypadek samochodu, na przykład cysterny, która przewozi niebezpieczny ładunek? Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!

Przewóz substancji niebezpiecznych według konwencji ADR

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to nazwa konwencji międzynarodowej, która odnosi się do przewozu ładunków niebezpiecznych.

Konwencja ta została podpisana 30 września 1957 roku w Genewie i obecnie jest systematycznie nowelizowana. Dzisiaj obowiązuje ona w kilkudziesięciu krajach, w tym także w Polsce.

Zapisy konwencji, które wdrażają w życie odpowiednie ustawy i inne regulacje, wskazują na ogólne warunki przewozu towarów niebezpiecznych, a także wydzielają je pod względem ich typów oraz wskazują na konkretne środki transportowe, jakie mogą być wówczas używane do dokonania transportu.

Oznakowanie pojazdów przewożących towary ADR

Jednym z obowiązków przy przewozie substancji niebezpiecznych ADR jest odpowiednie oznakowanie pojazdów. Stosowane są wtedy znormalizowane tablice ADR. Mają one postać pomarańczowych, odblaskowych tablic, na których umieszczane są dwa numery oznaczające przewożoną substancję.

Konwencja ADR przewiduje kilkaset różnych oznaczeń dla przewożonych ładunków niebezpiecznych. Przykładowo, benzyna oznaczana jest jako 33 – 1203.

Zatem samochód przewożący substancje niebezpieczne można rozpoznać po charakterystycznych tablicach, które zlokalizowane są zarówno z tyłu, jak i z przodu pojazdu.

Przewóz niebezpiecznych substancji – tylko przez wykwalifikowanych kierowców

Kierowcy prowadzący samochody przewożące substancje ADRmuszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Poza nimi zobowiązani są oni do dochowania właściwych zasad bezpieczeństwa, ponieważ przewożone przez nich ładunki mogą stanowić bardzo duże niebezpieczeństwo, na przykład mogą wywołać znaczne skażenie środowiska naturalnego.

Niestety, zdarza się, że pojazdy przewożące substancje niebezpieczne podlegające konwencji ADR ulegają wypadkom. Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy zauważamy, że taki właśnie pojazd jest uszkodzony, a z jego pojemnika wypływa nieznana nam substancja?

Widzisz wypadek? Zawiadom odpowiednie służby

Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba, która jest świadkiem wypadku z udziałem pojazdu przewożących substancje niebezpieczne, jest powiadomienie odpowiednich służb.

Konieczne jest powiadomienie:

  • straży pożarnej
  • policji
  • centrum zarządzania kryzysowego

Podczas telefonu należy podać swoje dane oraz miejsce zdarzenia, co pozwoli na szybki przyjazd służb do danej lokalizacji.

Pamiętaj o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich

Substancje przewożone przez pojazd, który uległ uszkodzeniu, mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego też w żadnym przypadku nie należy wtedy pochodzić do cysterny oraz do substancji. Nawet jej opary mogą być toksyczne!

Zaleca się, aby opuścić teren wypadku, kierując się wraz z wiejącym wiatrem. Należy przy tym chronić swoje drogi oddechowe, na przykład z użyciem zamoczonej chusteczki, ręcznika, szalika. Gdy przebywamy w samochodzie, należy natychmiast zamknąć okna i włączyć wentylację wewnętrzną, aby nie dopuścić do przedostawania się potencjalnie skażonego powietrza do wnętrza pojazdu.

Po przyjeździe do domu należy zdjąć ubranie oraz wyprać je, a samemu wziąć prysznic i dokładnie przemyć wtedy oczy, usta oraz nos.

Jeśli zdarzenie miało miejsce w pobliżu domu, w takim przypadku konieczne jest zamknięcie wszystkich okien.

Zaleca się także stosowanie się do wskazań służb, które podają odpowiednie zalecenia dotyczące postępowania w sytuacji niebezpiecznej.

Służby posiadają właściwe wyposażenie do pracy z substancjami niebezpiecznymi

Gdy widzimy wypadek cysterny, która jest oznakowana tablicą ADR, nie należy zatem podchodzić do pojazdu, ale jak najszybciej powiadomić właściwe służby. To właśnie one będą mogły zająć się bezpiecznym udzieleniem pomocy. Służby te posiadają właściwe wyposażenie ochronne, dzięki któremu można wykonać niezbędne czynności bez ryzyka.

Podsumowując, jeśli zauważamy, że wypadkowi uległa ciężarówka – cysterna wioząca substancje niebezpieczne, czyli oznaczona tablicą ADR, naszym głównym obowiązkiem jest skontaktowanie się z właściwymi służbami. Nie możemy zapominać o własnym bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie swoich bliskich. Niektóre substancje są bardzo niebezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego!